ครม.อนุมัติร่าง ก.ม. ลดจำนวนขอทานในไทย  (21-04-2015)


ครม.อนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมขอทาน กำหนดการเล่นดนตรี แสดงความสามารถในที่สาธารณะขอรับทรัพย์สิน ไม่ให้ถือว่าเป็นการขอทาน แต่ต้องแจ้งต่อพนักงานท้องถิ่น...

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติหลักการร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ. ... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงาน สนช. ก่อนเสนอที่ประชุม สนช.ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา และจัดระเบียบขอทานให้แล้วเสร็จ เพื่อลดอัตราคนขอทานในประเทศไทย โดยเน้นให้คนขอทานมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สำหรับสาระสำคัญของร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว คือ ให้ยกเลิก พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน พ.ศ.2484, กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมการขอทาน ประกอบด้วย รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง, ห้ามมิให้บุคคลใดทำการขอทาน และกำหนดให้การกระทำที่ให้ถือว่าเป็นการขอทาน, ให้การเล่นดนตรี หรือการแสดงความสามารถอื่นใดในที่สาธารณะโดยขอรับทรัพย์สิน ตามแต่ผู้ชม หรือผู้ฟังจะสมัครใจให้ มิให้ถือว่าเป็นการขอทาน แต่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เป็นต้น.


ขอขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ


ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com