กระทรวงดิจิทัลจัดอบรมการพัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ  (31-01-2019)


วันนี้ (30 ม.ค. 62) ที่โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นายภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาเครือข่ายเน็ตประชารัฐ รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.ขจิต สุขุม ผู้ตรวจราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม

          นายสิทธิรัตน์ หมัดดะอี ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการขยายโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ หรือเน็ตประชารัฐให้แล้วเสร็จใน 24,700 หมู่บ้านเป้าหมาย และการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ในการใช้ประโยชน์โครงข่ายเน็ตประชารัฐผ่านกิจกรรมต่างๆ แก่ประชาชนกว่า 1 ล้านคน ครบทุกหมู่บ้าน โดยปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนและใช้งานเน็ตประชารัฐแล้วกว่า 5 ล้านคน ซึ่งการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการสร้างตัวแทนอาสาสมัครจากหมู่บ้านเน็ตประชารัฐให้เป็น “เน็ตอาสาประชารัฐ” ทำหน้าที่นำดิจิทัลไปพัฒนาและความเปลี่ยนแปลงในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐทั้ง 24,700 หมู่บ้าน เบื้องต้นกำหนดจัดฝึกอบรมขึ้น 77 ครั้ง ตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการจัดอบรม “พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” โดยมีผู้อาสามาทำหน้าที่เน็ตอาสาประชารัฐครบทั้ง 598 หมู่บ้าน

          สำหรับสาระสำคัญของการอบรมครั้งนี้ เป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเน็ตประชารัฐ เพื่อให้เน็ตอาสาประชารัฐสามารถสื่อสารและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวเน็ตประชารัฐ บทบาท ภารกิจและความสำคัญของเน็ตอาสาประชารัฐ การดุแลรักษาอุปกรณ์เน็ตประชารัฐในหมู่บ้าน เพื่อให้อุปกรณ์ในหมู่บ้านพร้อมใช้งานและให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้งานแอปพลิเคชั่น “เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ” เครื่องมือที่กระทรวงพัฒนาขึ้น เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกระทรวงฯ หน่วยงานรัฐและเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ เป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่เน็ตอาสาประชารัฐสามารถแจ้งเหตุขัดข้อง ปัญหาการใช้งานเน็ตประชารัฐ รวมถึงการจัดทำข้อมูลชุมชนเพื่อสร้างตัวตนของหมู่บ้านในโลกดิจิทัล อาทิ การปักหมุนสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สำคัญ ร้านอาหาร จุดให้บริการต่าง ๆ ในหมู่บ้าน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และเป็น Big Data ชุมชนด้วย


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com