จังหวัดระยองติดตามการดำเนินงานอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (22-01-2019)


วันนี้ 21 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มอบหมายให้นายยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเมือง ในคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง ที่ประชุมแจ้งวาระเพื่อทราบ เรื่องมหานครการบินภาคตะวันออกบริเวณรอบสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา (EEC Aerotropolis) ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง เข้าร่วมงานสัมมนาในวันดังกล่าว โดยมี ดร.คณิศ แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกร่วมกับกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย พลเรือตรี เกริกไชย วจนาภรณ์ รองปลัดบัญชีทหารเรือ นายโชคชัย ปัญญายงค์ รองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สายงานโครงสร้างพื้นฐาน และผู้บรรยายพิเศษ โดย Proferssor John D.Kasarda,Ph.D. ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา มหานครการบิน เป็นผู้นำเสนอความก้าวหน้าของโครงการสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก 

          วาระเพื่อพิจารณาเรื่องโครงการวางและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา นำเสนอโดยบริษัท ออโรส จำกัด และบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแทนส์ จำกัด พื้นที่โครงการครอบคลุมเนื้อที่ 586.62 ตารางกิโลเมตร หรือ 366,638.75 ไร่ โดยครอบคลุมพื้นที่อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ประมาณ 238.4 ตารางกิโลเมตร หรือ 149,000 ไร่ และพื้นที่อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ประมาณ 348.22 ตารางกิโลเมตร หรือ 217,638.45 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการโครงการทั้งสิ้น 270 วันเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 ได้ผ่านการจัดประชุมการระดมความคิดเห็นประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และ 13 ธันวาคม 2561 ณ ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดระยอง โดยบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้เปิดเวทีในการอภิปรายระดมความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังสภาพปัญหา ข้อจำกัด ความต้องการ ศักยภาพและแนวทางการพัฒนาจากผู้ที่อยู่ในพื้นที่โดยตรง เพื่อให้ทราบถึงความเป็นไปที่แท้จริงอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณโดยรอบท่าอากาศยานอู่ตะเภา 

          เรื่องการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนตามการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จังหวัดระยอง นำเสนอโดยบริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด พื้นที่ศึกษาในโครงการ ได้แก่ พื้นที่ตามผังเมืองรวมระยอง พื้นที่ตามผังรวมเมืองแกลง พื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนตะพง พื้นที่ตามผังเมืองรวมบริเวณอุตสาหกรรมหลักและชุมชน พื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนบ้านค่าย-มาบข่า พื้นที่ตามผังเมืองรวมชุมชนบ้านเพและพื้นที่ต่อเนื่อง ระยะเวลาดำเนินการสินค้า 80 วัน โดยเริ่มงานตั้งแต่ 17 เมษายน 2561 ถึง 9 สิงหาคม 2562 อนุกรรมการด้านโครงสร้างพื้นฐานฯ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้นำเสนอข้อมูลต่อที่ประชุม และขอให้นำข้อสังเกตและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำโครงการฯ 

          เรื่องโครงการงานสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 และโครงข่ายทางหลวงข้างเคียง ช่วงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 332-จุดตัดทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36 นำเสนอโดยบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท ดีเดค คอนซัลแตนท์ จำกัด พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วม เน้นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบโครงการในรัศมี 500 เมตร จากกึ่งกลางถนนครอบคลุมเขตการปกครอง 8 ตำบล คือ ตำบลพลา ตำบลสำนักท้อน ตำบลบ้านฉาง ตำบลห้วยโป่ง ตำบลมาบตาพุด ตำบลเนินพระ ตำบลท่าประดู่ ตำบลเชิงเนิน 2 อำเภอ คือ อำเภอบ้านฉาง อำเภอเมืองจังหวัด 1 จังหวัด คือ จังหวัดระยอง โครงการฯ เป็นการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3 

          และโครงข่ายทางหลวงข้างเคียง ช่วงจุดตัดจุดสิ้นสุดทางหลวงหมายเลข 332 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 36 ระยะทางประมาณ 36.35 กิโลเมตร ระยะเวลาดำเนินการ 360 โดยเริ่มงานตั้งแต่ 31 มีนาคม 2561 ถึง 25 มีนาคม 2562 จัดการประชุมอนุกรรมการด้านโครงสร้างของฐาน การพัฒนาเมือง และการค้าการลงทุน ในคณะอนุกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจังหวัดระยอง ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้นำเสนอข้อมูลโครงการดังกล่าว ที่ประชุมมีมติรับทราบและข้อเสนอแนะไปประกอบการจัดทำโครงการต่อไป


ที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com