คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านชาติ  (18-01-2017)


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านตั้งเป้าหมายสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ภายใน 5 ปี

สอนขับรถราคาถูก ต้อง สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ ร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทย พ.ศ.2560-2564 ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพประชากร โดยแผนแม่บทดังกล่าวจะเน้นไปที่การเข้าไปแก้ปัญหาวิกฤตด้านวัฒนธรรมสร้างวัฒนธรรมใหม่และปลูกฝังค่านิยมประชาชนทุกช่วงวัยให้รักการอ่าน ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้นำแนวทางจากประเทศเกาหลี สิงคโปร์ และเขตบริหารพิเศษฮ่องกงมาเป็นต้นแบบศึกษา พร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน โดยตั้งเป้าหมายภายใน 5 ปี คนไทยจะใช้เวลาอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้นเฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน จากเดิม 66 นาทีต่อวัน อีกทั้งจะบูรณาการกับทุกภาคส่วนร่วมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เกิดพฤติกรรมการอ่านทุกที่ทุกเวลา โดยหลังจากนี้จะแต่งตั้งคณะกรรมการระดับนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการทำงานโดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม
 
ที่มา สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

ที่มา :

สอนขับรถราคาถูก สอนขับรถ สอนขับรถยนต์ ต้องที่ สี่แยกท่าพระสอนขับรถยนต์
Copyright Thapraintersectiondrive.com (c) 2012, All rights Reserved
Email : nuey2535@hotmail.com